• (661) 718-2000

Navagraha

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ||

Navagrahas-The-Nine-Planets-in-Hinduism-Vedic-Astrology-1-607x800